Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70600643.

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: een rechtspersoon of een natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een
  beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer, hieronder mede
  verstaan een dealer.
 2. Dealer: een opdrachtgever die handelt (wederverkoop) in verlichting en/of installatietechniek.
 3. Dag: kalenderdag.
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten
  waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de opdrachtgever of ondernemer in staat stelt om
  informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging
  en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan opdrachtgever aanbiedt.
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer
  georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de
  overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op
  afstand.
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van
  een overeenkomst, zonder dat opdrachtgever en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn
  samengekomen.
 9. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

LedTotaal B.V. / LEDTotaal
Carlsonstraat 2, 8263 CA Kampen
Telefoonnummer: +31383328088 bereikbaar tussen 8:00 uur en 17:00 uur
E-mailadres: info@ledtotaal.nl
KvK-nummer: 70600643
Btw-identificatienummer: NL8583.89.113.B.01

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot
  stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en opdrachtgever.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
  voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
  voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene
  voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig
  mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid
  en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden
  langs elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat
  deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
  gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
  wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg
  kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de opdrachtgever langs elektronische weg of
  op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
  gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor
  het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen
  worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dan wel onduidelijkheden omtrent
  een of meerdere bepalingen, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene
  voorwaarden.
 6. De ondernemer wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever
  gehanteerde voorwaarden van de hand.

Artikel 4. Het aanbod

 1. Een door de ondernemer gedaan aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te
  wijzigen en aan te passen.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
  nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De
  beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de
  opdrachtgever mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een
  waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke
  fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn
  tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
  Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte
  kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en
  verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5. De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
  aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
  voorwaarden.
 2. Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
  ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
  Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de
  opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
  organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij
  voor een veilige webomgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal de ondernemer
  daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan
  zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn
  voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond
  van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
  gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te
  verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de opdrachtgever de volgende informatie, schriftelijk
  of op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden
  opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de opdrachtgever met klachten
  terecht kan;
  b. een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van
  meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste
  levering.
 7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende
  beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6. Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer sluit een herroepingsrecht voor de opdrachtgever uitdrukkelijk uit.

Artikel 7. De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
  producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
  toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
  toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de opdrachtgever de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag
  waarop de prijsverhoging ingaat.
 3. De in het aanbod genoemde prijzen zijn exclusief btw.
 4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten
  wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet gehouden het
  product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 8. Conformiteit en garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod
  vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de
  datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
  overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het
  product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering aan de
  ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de
  originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 3. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De
  ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de
  producten voor elke individuele toepassing door de opdrachtgever, noch voor eventuele adviezen
  ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 4. De aansprakelijkheid van de ondernemer is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of
  tot vervanging van dat goed of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van de
  ondernemer.
 5. De garantie geldt niet indien:
  a. de opdrachtgever de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden
  heeft laten repareren en/of bewerken;
  b. de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins
  onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op
  de verpakking behandeld zijn;
  c. de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft
  gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 9. Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en
  bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal de ondernemer
  geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij
  opdrachtgever akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging
  ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt
  de opdrachtgever hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de opdrachtgever geen
  rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de opdrachtgever geen recht op
  schadevergoeding.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen
  om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en
  begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het
  moment van bezorging aan de opdrachtgever of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer
  bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of de
  opdrachtgever de producten afhaalt dan wel zelf zorg draagt voor transport van de goederen.
 7. Indien de opdrachtgever om welke reden dan ook niet in staat is een product op het
  overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed is voor verzending, zal de
  ondernemer, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaat, op verzoek van de opdrachtgever het product
  bewaren en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat het
  bij de opdrachtgever is bezorgd.8. Opdrachtgever is verplicht aan de ondernemer de opslagkosten volgens het bij de ondernemer
  gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te
  vergoeden vanaf het tijdstip, dat een product gereed is voor verzending, dan wel, indien dat een
  later tijdstip is, vanaf de in de overeenkomst overeengekomen leveringsdatum.

Artikel 10. Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 1. De opdrachtgever kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
  geregeld leveren van producten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe
  overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van drie maanden.
 2. De opdrachtgever kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
  geregeld leveren van producten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met
  inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld leveren van
  producten, wordt na het verstrijken van de bepaalde tijd stilzwijgend verlengd voor onbepaalde duur
  tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Alsdan gelden de opzeggingsregels voor een
  overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel.
 4. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de opdrachtgever na een jaar de
  overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en
  billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
 5. De opdrachtgever dient een opzegging met een schriftelijke verklaring aan ondernemer kenbaar te
  maken.

Artikel 11. Betaling

 1. De opdrachtgever is verplicht de volledige prijs bij vooruitbetaling bij het plaatsen van de bestelling
  te voldoen.
 2. In afwijking van lid 1 van dit artikel kan de ondernemer uitsluitend aan een dealer een achteraf
  betaalmogelijkheid bieden. De ondernemer hanteert daarbij voor zover niet anders overeengekomen
  een maximum uitstaand bedrag van € 5.000,-.
 3. Indien een achteraf betaalmogelijkheid zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel wordt overeengekomen
  dient de volledige prijs binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
 4. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de ondernemer
  bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat
  geval is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door de ondernemer geleden schade, onder meer
  bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit de kosten van de ingebrekestelling.
 5. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de opdrachtgever
  gehouden tot vergoeding van alle door ondernemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke
  (incasso)kosten. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te
  vorderen bedrag met een minimum van € 250,-. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten
  verhoogd met alle kosten voor juridische advies en bijstand.
 6. De opdrachtgever heeft de plicht om onjuisth

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

 1. Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de
  producten op de opdrachtgever overgaan bij levering.
 2. Zolang de opdrachtgever niet de volledige prijs met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of
  daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt de ondernemer zich de eigendom van de producten voor.
  In dat geval gaat het eigendom over op de opdrachtgever zodra de opdrachtgever aan al zijn
  verplichtingen jegens de ondernemer heeft voldaan.
 3. Indien er gerede twijfel bij de ondernemer bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de
  opdrachtgever, is de ondernemer bevoegd de levering van goederen uit te stellen, totdat de
  opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de
  door de ondernemer door deze vertraagde levering te lijden schade.
 4. Als de ondernemer op verzoek van de opdrachtgever overeenkomstig het bepaalde in lid 3 de
  levering uitstelt, zullen de producten eigendom blijven van de ondernemer en voor diens risico
  blijven, totdat de goederen bij de opdrachtgever zijn bezorgd en afgeleverd op de door
  opdrachtgever aangegeven plaats of plaatsen als bedoeld in artikel 9.

Artikel 13. Overmacht

 1. De in artikel 9 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke de
  ondernemer door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
 2. Van overmacht aan de zijde van de ondernemer is sprake, indien de ondernemer na het sluiten van
  de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de
  voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme,
  oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en
  uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering
  van energie, alles zowel in het bedrijf van de ondernemer als bij derden, van wie de ondernemer de
  benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of
  gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de
  schuld of de risicosfeer van de ondernemer ontstaan.
 3. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel de
  ondernemer als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat
  geval heeft de ondernemer slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.
 4. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de
  opdrachtgever, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd
  wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de
  daarvoor verschuldigde prijs te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde
  gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar de
  ondernemer terug te zenden voor rekening en risico van de opdrachtgever, indien de opdrachtgever
  kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de opdrachtgever niet meer
  doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet leveren van de resterende goederen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever die ontstaat doordat de
  opdrachtgever aan de ondernemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. De ondernemer
  is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van producten tijdens vervoer, indien het
  vervoer of de verzending geschiedt op initiatief van de opdrachtgever.
 2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die
  het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door ondernemer.
 3. De ondernemer is jegens de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het
  rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de
  uitvoering van de overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de
  aansprakelijkheidsverzekeraar van de ondernemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd,
  vermeerderd met het eventueel door de ondernemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen
  risico.
 4. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de
  aansprakelijkheid van de ondernemer beperkt tot het factuurbedrag, ofwel de waarde van de
  producten die op dat moment geleverd zijn of worden. In geen geval zal de totale vergoeding van de
  schade op grond van dit artikel meer bedragen dan € 10.000,-, per gebeurtenis, waarbij een reeks
  samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, tenzij partijen – gezien de omvang van de
  opdracht of de risico’s die met de opdracht gepaard gaan – reden zien om bij het aangaan van de
  overeenkomst af te wijken van dit maximum.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en
  voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de ondernemer. De opdrachtgever is
  gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen.
 6. De opdrachtgever vrijwaart de ondernemer voor vorderingen van derden wegens schade die
  veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan de ondernemer geen, onjuiste of onvolledige informatie
  heeft verstrekt.
 7. De opdrachtgever vrijwaart de ondernemer voor aanspraken van derden (medewerkers van de
  ondernemer en door de ondernemer ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met
  de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten
  van de opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

Artikel 15. Intellectueel eigendom

 1. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarin intellectuele
  eigendomsrechten van de ondernemer zijn vervat, dan wel producten waarop intellectuele
  eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan de ondernemer gebruiksrechten
  heeft verworven te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de in het eerste lid genoemde producten zonder
  voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer aan derden ter hand te stellen noch door
  te verkopen, anders dan op grond van een eventuele wettelijke plicht. De opdrachtgever zal in dat
  geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

Artikel 16. Ontbinding

 1. Onverminderd het bepaalde in deze algemene voorwaarden wordt de (koop- of duur)overeenkomst
  ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de
  opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling
  aanvraagt, of een verzoek van de ondernemer, natuurlijke persoon, door de rechtbank wordt
  ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging,
  ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan
  verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst met de ondernemer
  voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De
  opdrachtgever is aansprakelijk voor de door de ondernemer geleden schade, onder meer bestaande
  uit winstderving en transportkosten.

Artikel 17. Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk
  omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de opdrachtgever de gebreken heeft
  geconstateerd.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de
  datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt,
  wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van
  ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk
  anders aangeeft.
 4. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze
  of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 18. Forum- en rechtskeuze

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de opdrachtgever waarop deze algemene
  voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Geschillen met betrekking tot een overeenkomst tussen de ondernemer en de opdrachtgever of met
  betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen worden voorgelegd
  aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de ondernemer is gevestigd.

Artikel 19. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van
de opdrachtgever zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze
door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager.

Leverancier van meerdere topmerken
Gratis Verzending
Bestellen op factuur
Betrouwbare partner voor de zakelijke markt